Home

Toepassingsprofiel metadata lokale overheid

Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid - BREED - over

 1. Op de dag van de arbeid publiceert het programmabureau Archief 2020 het toepassingsprofiel metadata lokale overheid, TMLO.Organisaties die al een profiel hebben of zij die hiermee aan de slag willen worden hier op het Breednetwerk van harte uitgenodigd om ervaringen met de eigen toepassing te delen
 2. 2 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten, waterschappen en provincies werkt aan een toekomstvaste archieffunctie. Versie Datum Inhoud Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief Verbeterde versie, vastgesteld door de Stuurgroep Archief2020 Opgesteld door KING Gemeenten.
 3. Dat is het TMLO oftewel het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. Maar er is meer. Zo is het OWMS oftewel de Overheid.nl Web Metadata Standaard de standaard voor in principe de gehele overheid voor het publiceren van informatie op internet
 4. Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden 12 november 2015. Archief 2020 Innovatieagenda met vijf lijnen: digitale duurzaamheid openbaarheid en selectie toegankelijkheid van de archiefcollectie Nederland documenteren van de samenleving kwaliteitszorg en bestelversterking. Interoperabiliteit
 5. Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid. Op 24 April 2014 om 12.09 door André Plat geplaatst in Archief 2020; Back to Archief 2020 Discussions; Vanaf 1 mei kan op de dag van de arbeid de dialoog op dit Breednetwerk plaatsvinden
 6. Eén metadatastandaard wordt bereikt door aanhaking van het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid op de doorontwikkeling van Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). TMLO wordt hernoemd in Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) omdat deze van toepassing is op zowel decentrale als centrale overheden

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden Versie Pd

 1. imaal nodig zijn en over de manier waarop die gegevens binnen de rijksoverheid worden vastgelegd
 2. Het Toepassingsprofiel Lokale Overheden architectuur van de overheid en moet worden toegepast in samenhang met reeds bestaande modellen en richtlijnen. 4 K.P. O'Kane, 'Creating a metadata schema -where to start' (2008) Toepassingsprofiel Lokale Overheden -concept-
 3. Eindverslag Werkpakket 2.1: Metadata - Pilot E-depot Utrecht 1 INLEIDING Deze rapportage beschrijft de opgeleverde resultaten van werkpakket 2.1 'Voorbereiden implementatie Toepassingsprofiel Metagegevens voor Lokale Overheden (TMLO)' als onderdeel van het project 'Pilot e-depot gemeente Utrecht'
 4. Waarom het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden? De cursus is van belang om te kunnen benoemen wat de meerwaarde is van gemeenschappelijke metadata. Het beschrijven van het doel, nut en noodzaak. Daarnaast verwerf je inzicht in interoperabiliteit, mapping, entiteiten, aggregatieniveaus, overerving en herhaalbaarheid
 5. Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met ge meenten, waterschappen en provincies werkt aan een toekomstvaste archieffunctie
 6. Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) en MDTO. 1-daagse cursus waarin u leert een start te maken met het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) binnen de eigen organisatie. Binnen Archief 2020 is het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) opgesteld
 7. Als Nederlandse Datacatalogi hun metadata volgens het toepassingsprofiel aanleveren aan data.overheid.nl kan data.overheid.nl deze weer doorleveren aan het Europese dataportaal. In 2017 is begonnen met het documenteren van een nieuwe versie van DCAT, gebaseerd op de nieuwe versie DCAT-AP-EU 1.1

15 Toepassingsprofiel Lokale Overheden concept- 11. 16 De context van het Toepassingsprofiel Lokale Overheden Het TLO moet gezien worden als een nieuwe bouwsteen in de referentiearchitectuur van de overheid, die in samenhang met de rest moet worden toegepast. Binnen de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA) bestaat bijvoorbeeld al het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ. de lokale als de centrale overheden van toepassing zal zijn. De aanduiding 'toepassingsprofiel' vervalt omdat MDTO niet meer een nadere invulling is van de Richtlijn Meta­ gegevens Overheidsinformatie. De aanduiding 'Duurzaam Toegankelijke' is toegevoegd om het doel van MDTO al in de naam duidelijk te maken

In Nederland wordt gebruik gemaakt van het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid (TMLO, straks MDTO) als standaard voor duurzaam archiveren. HetTMLO kent wel een plek voor geo-informatie: (element 9.2 dekking geografisch gebied), maar je kan er niet alle RO-gerelateerde informatie kwijt Hoe stel je metadata in en gebruik je metadata in SharePoint (opgenomen webinar)? Hoe beheer je rechten in SharePoint (opgenomen webinar)? Vlaanderen.be/intern is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door Informatie Vlaanderen. Contacteer ons. Sluiten. Sluiten Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Profiel waarvan de eerste versie stamt uit 2014. Het is de standaard voor toekennen van metadata (kenmerken van informatie, documenten en dossiers) bij decentrale overheden Kennisnetwerk Informatie en Archie

Vanuit VNG/KING en het Nationaal Archief is een metadata-standaard opgesteld om te komen tot een uniform datamodel voor alle lokale overheden. Kennis van deze metadata-standaard genoemd: Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid (TMLO) is essentieel voor het borgen van de digitale duurzaamheid maar ook de inrichting van de informatie architectuur binnen een gemeente bijbehorende metadata volledig. Van vernietigde objecten moet een vernietigingslijst worden opgeleverd bij definitieve overdracht in plaats van uitplaatsing. Bewaar derhalve een lijst van vernietigde objecten. De koppeling tussen DMS en e ----Depot o De in de pilot gehanteerde metadatamodellen , het Toepassingsprofiel Lokale Overheid (TMLO Toepassingsprofiel Achterhoek) maakt onderdeel uit van het project E-depot Achterhoek. Een toepassingsprofiel is een praktische, op de eigen organisatie toegespitste uitwerking van een (wettelijk verplicht) metadataschema. Een toepassingsprofiel beschrijft welke gegevens (metadata) bij digitale archiefbescheiden moeten worden vastgelegd om dez Als basis voor de metadata gaat de organisatie uit van standaarden en referentiekaders als NEN-ISO 23081-1, ISAD(g) , ISAAR(cpf), ISDF, OWMS en het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)

NEN-ISO 23081 is recent binnen de lokale overheid vertaald naar het zogenaamd Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) (versie: 1.1, april 2014), bestemd als referentiemodel voor het door elke zorgdrager individueel vast te stellen en dus op de eigen organisatie toegesneden Metagegevensmodel Dat is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR). Help mee en doe mee aan de online review. Voor de hele overheid. Onderdelen uit de norm Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) staan ter review op het Kennisplatform Metadata Lokale overheden zijn verplicht zich te houden aan de Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden CARP-E Metadator van TM7 biedt de mogelijkheid om metadata te extraheren uit een grote variëteit van Eenmaal geïnstalleerd kan de domein expert van de lokale overheid het systeem fine-tunen voor verscheidene stromen en. Deze standaarden worden gehanteerd door het NGR volgens het Nederlandse toepassingsprofiel van ISO 19115 en ISO 19119 . OWMS 4.0, de Overheidbrede Web Metadata Standaard is het Nederlandse toepassingsprofiel van Dublin Core. Het is een standaard voor metadata van informatieobjecten van de Nederlandse overheid op internet

Metagegevens - GEMMA Onlin

Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden 22 juli 2015. Het vastleggen van metagegevens is essentieel voor de betrouwbaarheid van informatie en maakt het vinden, uitwisselen, interpreteren en duurzaam beheren van die informatie mogelijk Alle informatieobjecten die in het e-Depot worden geplaatst, moeten minimaal voorzien zijn van de vastgelegde metadata uit dit toepassingsprofiel. Juiste metadata voor elke organisatie. Op basis van het TMLO dient elke overheid of zorgdrager een eigen, organisatiespecifiek toepassingsprofiel te ontwikkelen en vast te stellen Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2015 om 19:32. De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen tenzij anders aangegeven.; Over ArchiefWiki; Mobiele weergav

ID: Richtlijn metagegevens overheid: Beschrijving: Metadata vormen een belangrijk aspect van informatiebeheer. Het toekennen van metadata aan informatie komt ten goede aan de vindbaarheid, de interpreteerbaarheid, de uitwisselbaarheid, de betrouwbaarheid, de beveiliging, de toegankelijkheid en het beheer van informatie Dit zogeheten Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Er wordt momenteel gewerkt aan een versie 1.3. De voortgang kun je bekijken op het Kennisplatform Metadata. SPECTRU In Nederland bestaat ook het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO), dat ervoor zorgt dat alle overheidsorganen op dezelfde manier metadateren. Verschillende soorten metadata Aangezien metadata gebruikt worden voor de beschrijving van een grote verscheidenheid aan informatie, bestaan er daarom verschillende soorten metadata TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden) is a specific requirement for governmental archives and has its particular attributes. The Carp Metadator is capable of extracting the required metadata from a large variety of documents. The Carp Metadator can be combined with the Carp Anonymizer Toepassingsprofiel omgevingsverordening Versie .98-kern Geonovum Datum 10 september 2019 Tekst toegevoegd over Metadata v0.98-kern 2019-09-05 Paragraaf 5.1: Beschrijving van Artikelstructuur aangepast aan Overheid.nl en DSO-LV.

→ OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet → NEN-ISO 23081 (deel 1 en 2) bieden een kader voor het gebruiken en beheren van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement → Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverhei 5 Inleiding Inleiding 11..111.1 Achtergrond deelproject Achtergrond deelproject deelproject metadata metadatametadata In 2011 en 2012 nam het Noord-Hollands Archief actief deel aan de sectie toepassingsprofiel metagegevens lokale overheden van de Werkgroep VoorWerkgroep Voorbereiding Implementatie eWerkgroep Voorbereiding Implementatie e-bereiding Implementatie e ---Depot (WVI) MDTO is dan een norm van het Nationaal Archief, bruikbaar voor de hele overheid. Meer over MDTO. MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en vervangt tevens het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR)

Implementatie van het toepassingsprofiel cq. van het, op basis daarvan, metadateren is dan ook veel meer een verandering van taakinvulling en werkwijze (vanuit de verantwoordelijkheid voor DIB) dan dat een aanvullende registratie van metadata geïntroduceerd zou moeten worden. Bron: Standaardisatie metadaterin TOEPASSINGSPROFIEL REACTIEVE INTERVENTIE | VERSIE 0.98.2-KERN | STANDAARD OFFICIËLE PUBLICATIES MET TOEPASSINGSPROFIELEN VOOR OMGEVINGSDOCUMENTEN (STOP/TPOD) | 14 FEBRUARI 2020 Pagina 8 van 49 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het motto van de Omgevingswet is 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van d Metadata van data, beschrijft de dataset of dataset reeks. Metadata van services, beschrijft de dataservice (WMS,WFS) waarmee (een) ruimtelijke dataset(s) wordt ontsloten. Internationaal gelden de ISO metadata normen, ISO 19115 voor data en ISO 19119 voor services en waar relevant de OGC specificaties

Eén metadatastandaard voor de hele overheid VN

Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid - EAR Onlin

 1. De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is een standaard voor metadata, gericht op het Toepassingsprofiel Metadata Rijk KennisLab Afstemmend metadatastandaard Rijksoverheid.nl ONS Afstemmend Geografische basisregistratries Kadaster/Geonovum Verkennend NEN-2084 NEN Verkennen
 2. Je kan je bevindingen aanleveren vanaf 1 april. Op die dag worden conceptversies van een aantal modules ter review gepubliceerd op het Kennisplatform Metadata, van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).Reageren kan tot 15 mei 2020.. Onderwerpen van de review zijn het informatiemodel en de koppelvlakspecificatie
 3. DiVAULT levert duurzame en betaalbare opslag van digitale informatie. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfsinformatie voor een (zeer) lange periode in een veilige omgeving wordt gearchiveerd. Hiervoor gebruiken wij open en platform onafhankelijke technieken die zorgen voor een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit tegen aantrekkelijke condities
 4. De fysieke documenten worden gedigitaliseerd door middel van scanning in TIFF -formaat en daarna opgeslagen in het Document Management Systeem met een uniek nummer. Aan deze registratie worden specifieke metadata toegevoegd volgens de richtlijnen van het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden
 5. Taal van de metadata Nederlands Beschrijving Besluiten (bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscouran
 6. Niet bedacht door een commerciële partij maar door de overheid zelf. Metadatering! Metadatering op basis van TMLO. Een uniforme metadatering in de verschillende applicaties op basis van het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) geeft de mogelijkheid om informatie tussen systemen uit te wisselen
 7. Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten (TPOD) PR04: Standaard officiële publicaties met specifieke toepassing voor omgevingsdocumenten 19-01-2017 Informatiemodel en publicati

Cursus Metadata lokale overheid » SOD Nex

Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) en MDTO. Uw opleiding * Datum & tijd Duur: 1 lesdag. Start Datum: Utrecht. 20 november 2020. 10:00-16:30. Utrecht. 28 mei 2021. 10:00-16:30. Tarief (incl. 0% BTW en lesmateriaal) € 495,00. MEER INFO. Geslacht * Voorletters * Voornaam *. Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Het Rijk hanteert als standaard het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TPR). Beide standaarden zijn een nadere invulling van de Richtlijn Metagegevens Overheid (RMO). De RMO is een logisch plan dat generieke metagegevenselementen specificeert, de relaties aangeeft tussen deze elemente Leveranciersbijeenkomst KING 26 juni 2015 Bob Coret Wout van der Reijden Alex van Leeuwen Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising 1 Microfilm voor archiefbescheiden is een polyester halogeenzilverfilm, negatief ontwikkeld, die voldoet aan NEN 3528:1975. Deze film wordt aangeduid als moederfilm. 2 De kwaliteit van de opname van een moederfilm is overeenkomstig:. a. Quality Index 10 van NEN-ISO 6199:2005, Annex C, hoog contrast ontwikkeld, voor wat betreft gedrukt of geprint materiaal; e In april 2013 is versie 1.0 van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) vastgesteld door het Convent van RHC's en Nationaal Archief. Dit is vervolgens afgestemd met de Metagegevens of metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm va

Nieuwsbrief. Wij delen kennis, tips en adviezen over automatisering, informatiemanagement, proces- en verandermanagement & effectief samenwerken.. Aanmelden Over Quarant. Wij zijn de kennis- en veranderpartner voor de lokale overheid. Het verbinden van mens en informatie en het stimuleren van samenwerken, daar ligt onze kracht Vraag of de RIS-leverancier compliant is met de TMLO-standaard voor archivering en uitwisseling van informatie (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden). 3 . Bepaal in de contractuele voorwaarden dat de gemeente en de gemeente alleen het auteursrecht en eigendom bezit van de raadsinformatie en de daaraan toegevoegde metadata, zonder uitzonderingen Stadsregio Rotterdam heeft zijn elektronische duurzaam te bewaren archiefbescheiden overgebracht naar het e-Depot van het Stadsarchief Rotterdam. De Stadsregio werkte al geruime tijd volledig digitaal,.

Toepassingsprofiel Metadata Lokale - TMLO GO opleidinge

overheid hier een actieve rol heeft, meer dan alleen toepassen. Er zal ook toepassingsprofiel kan worden ontwikkeld en hoe, hangt samen met het antwoord op twee vragen: 1. beheerorganisatie moeten komen voor het lokale toepassingsprofiel. 17 Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) Agenda. Welkom. Toelichting TMLO en de toepassing daarvan. Map elementen uit het datamodel naar elementen uit het toepassingsprofiel = Fit/Gap analyse. Metadata mappen. Mapping (voorbeeld) Gap: prioriteit ligt bij verplichte elementen Met ingang van 1 juli 2016 is Stadsregio Rotterdam opgehouden te bestaan als bestuursorgaan. Haar archiefbescheiden, inclusief een groot aantal duurzaam te bewaren digitale bestanden, welke opgeslagen waren in het DMS OpenText eDOCS, moeten volgens wettelijke verplichting in goede, geordende en toegankelijke staat beschikbaar blijven voor alle burgers en onderzoekers In dat geval is een apart toepassingsprofiel nodig. Bij de ontwikkeling van een apart toepassingsprofiel moet CMIS wel worden overwogen als basis voor het toepassingsprofiel. In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid; Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) 2014) Ontwerpselectielijst Nederlandse gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 (maart 2016) Toezicht (Audit & Control) Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) (2013

Video: DCAT-AP-DONL Data overheid

Toepassingsprofiel Lokale Overheden -concept- - PD

 1. De metadata, slechts een van de vele vereisten van het archiveren, de Overheid.nl Web Metadata Standaard [^40]: Op dit moment zijn er twee toepassingsprofielen, die beide gebaseerd zijn op de Richtlijn: TMLO voor lokale overheden en het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid
 2. Ronald Rommelse: Het Stadsarchief heeft een eigen organisatie-specifiek toepassingsprofiel gemaakt, een uitwerking van de landelijke TMLO-standaard (Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden.
 3. imaal gaat, is vastgelegd in het 'Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden', kortweg: TMLO. De 1.1-versie is begin 2014 opgeleverd door het Nationaal Archief en is opgesteld door KING
 4. Verhogen vindbaarheid met metadata. Om documenten eenvoudig terug te kunnen vinden, maakt een document management systeem gebruik van metadata. Metadata beschrijft bepaalde eigenschappen van het document zoals de titel, een beschrijving, de auteur etc. Natuurlijk is een zoekfunctie van een DMS in staat om te zoeken op een woord binnen het document
 5. Planning. Er gebeurt veel in de organisatie waar deze I-Visie op aansluit. In onderstaand blokkenplan staat per thema in globale tijden waar team informatie mee bezig is en waarbij team informatie de organisatie ondersteunt

De Vlaamse overheid zet in op eenduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie. Vlaamse en lokale overheid Europese commissie Collega ambtenaren Vlaamse overheid Voorzien van metadata ivm 'hoe aansluiten' + 'abonnementsforumules' + 'voorwaarden Zo werkt KOOP aan een nieuw toepassingsprofiel van DCAT ten behoeve van data.overheid.nl en werkt Geonovum aan een vernieuwd toepassingsprofiel voor geo-DCAT. Andere ontwikkelingen zijn de stelselcatalogus voor de Omgevingswet, verrijking van de stelselcatalogus voor de basisregistraties en een nieuwe omgeving voor Aqoulex Archief2020, het samenwerkingsproject van het Rijk en de koepelorganisaties (IPO, VNG en Unie van Waterschappen), levert steeds meer concrete producten op die te maken hebben met de digitale duurzaamheid van overheidsinformatie. Een van die producten heeft u in een eerder blogbericht al voorbij zien komen: het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) ADMS (EU en W3C) is een toepassingsprofiel van DCAT (Data Catalog Vocabulary), dat gebruikt kan worden om semantic assets (grofweg: informatieobjecten in een catalogus of register) te beschrijven in de vorm van in hoge mate herbruikbare metadata (bv. xml-schema's, generieke datamodellen) en referentiedata (bv. code lists, taxonomies, dictionaries, vocabularies) voor eGovernment.

Ruimtelijke plannen duurzaam archiveren - Van Kalibe

Tab metadata. Doel In de tab metadata: moet je een aantal metagegevens van je product of topic invullen. bepaal je hoe je product verschijnt in de productencatalogus. Je kunt enkel metatags gebruiken in de contenttypes product en topic. Mogelijke opties: de Vlaamse overheid, de lokale overheid. Elke overheid moet een schema van metagegevenselementen vaststellen om toe te passen bij het beschrijven van archieven en informatie (archiefregeling artikel 17 en 19) Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden Op zich is de Utrechtse ervaring een ijzersterk pleidooi voor vergaande standaardisatie van metadata in archiefsystemen van de overheid

SharePoint Vlaanderen Inter

 1. Lokale besturen, Vlaamse overheid, nooddiensten, onderwijsinstellingen, andere Vlaamse overheidsdiensten, Metadata wijst de weg Geopunt-metadatacenter Metadata maken, beheren en publiceren overheidsinformatie binnen de Vlaamse overheid
 2. Metadatering conform het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en de eisen daarbij vanuit het Gelders Archief. 2. Het testen van het proces van opname in het e-Depot en ontsluiting van de bodemdossiers via de website van het Gelders Archief, mits dit technisch mogelijk is. 3
 3. management processes - Metadata for records). Provinciale archiefinspectie Noord-Holland. Aansluiting gezocht bij het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid* Samenwerking van archivarissen tot IT specialisten. Interne en externe bijeenkomsten. Standaardiseren voor een betere dienstverlening 1
 4. Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties
 5. archiefbescheiden en bijbehorende metadata beschikken over voldoende kwaliteit; en, b. metadata en het metadataschema voldoen aan het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid. 2. In aanvulling op het eerste lid, onderdeel b., zijn ook de metadata opgenomen voor: a
 6. Vraag of de RIS-leverancier compliant is met de TMLO-standaard voor archivering en uitwisseling van informatie (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden). 3 Bepaal in de contractuele voorwaarden dat de gemeente en de gemeente alleen het auteursrecht en eigendom bezit van de raadsinformatie en de daaraan toegevoegde metadata, zonder uitzonderingen
 7. Open moet het zijn! Update #4. Elke acht weken publiceren we een blog waarin je de laatste stand van zaken over alle actiepunten uit het Actieplan Open Overheid leest. De actiehouders die verantwoordelijk zijn voor de actiepunten leveren deze informatie aan

In de Metadata Store bevinden zich ook de metadata die nodig zijn voor goed beheer van het archief, want naast de metadata die met het digitaal archief zijn meegeleverd, zijn er aanvullende technische metadata geëxtraheerd uit het digitaal archief Bij de doelgroepen van de burgers en de lokale besturen springen geen duidelijke trends over de tijd in het oog. Bij de doelgroep van de lokale besturen gebeurden metingen in 2011, 2014 en 2016. De trend doorheen de tijd is hier lichtjes positief, maar ook hier zijn de verschuivingen in het imago van de Vlaamse overheid eerder beperkt In lijn met de DCAT-AP-specificatie zoals ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie heeft de Vlaamse overheid een DCAT-AP applicatieprofiel voor Vlaanderen (DCAT-AP VL) opgemaakt. Dit profiel geldt als aanbeveling naar Vlaamse en lokale overheden toe voor het publiceren van metadata voor open data Veel gemeenten organiseerden in deze week een activiteit over digitale toegankelijkheid, vooral omdat op 23 september j.l. de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid is ingegaan. Overheidsinstanties moeten nu dus zorgen dat hun websites voldoen aan de Europese toegankelijkheidsstandaard: WCAG 2.1, niveau A & AA Metadata Metadata zijn gegevens die de context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. TMLO Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een landelijke standaard, waarin is vastgelegd welke set van kenmerken (metadata) lokale overheden tenminste aan informatieobjecten moete

De Algemene wet bestuursrecht, AWB, regelt de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en andere instellingen. De AWB bevat bepalingen over de zorgvuldige omgang van de overheid met vertrouwelijke informatie, over de transparante voorbereiding van besluiten, beschikkingen, subsidieverstrekkingen en beleidsregels, over redelijke afdoeningstermijnen van besluiten en. Liao, L.Y. (1995, August). verzelfstandiging en de lokale overheid.Public Administration.Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/297 De Vlaamse totale investeringsratio wordt voor 2020 geraamd op 23,0%. Dat wil zeggen dat de investeringen in het Vlaamse Gewest goed zijn voor iets minder dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een duidelijke daling in vergelijking met de jaren daarvoor. De terugval van de economische activiteit tijdens de Covid-19-crisis en de onzekerheid over verdere ontwikkelingen.

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO

Website over het beheren van verzamelingen documenten aan de hand van functionaliteiten als registratie, versiebeheer, indexering en dergelijk Microsoft SharePoint is absoluut markleider op het gebied van collaboratiesoftware. 46% van de 600 geinterviewde bedrijven hebben een SharePoint omgeving ter beschikking

Ook is onderzocht in hoeverre de metadata die in het DMS (document-managementsysteem) van de gemeente aanwezig zijn, aansluiten op het in 2014 vastgestelde Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Omdat metadata het vinden, uitwisselen en interpreteren van informatie mogelijk maakt, is het efficiënt indien hier al bij de. Contact []. Het Waterschapshuis Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort Postbus 2180 3800 CD Amersfoort 033 460 3100 wilmaonline@hetwaterschapshuis.nl. Route naar HW

Kennisnetwerk Informatie en Archie

DiVault - TMLO RHC

De Vlaamse overheid investeert reeds een aantal jaren in de ontwikkeling van een standaardenregister voor de uitwisseling van gegevens tussen lokale, Vlaamse, federale en Europese overheden en organisaties onder de noemer OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) Eén van de redenen die worden geciteerd voor dit lage vertrouwen, is het falen van de overheid rekening te houden met de bekommernissen van burgers. Het decentraliseren van bevoegdheden naar het lokale niveau is een vaak aangehaalde oplossing om het contact tussen burger en overheid, en het vertrouwen in de overheid te herstellen Spatineo Directory page containing service metadata and availability information about WMS type Web Service 'Web Map Service Lokale Bekendmakingen' provided by Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) 5 vragen over eHerkenning ketenmachtigingen . Gepubliceerd op: 5 september 2019 Bedrijven werken in hun contact met de overheid vaak met tussenpersonen. Denk aan accountants of externe hr-specialisten. Steeds vaker is eHerkenning de enige manier van authenticatie bij online omgevingen van de overheid

Basis voor metadata Informatiebehee

 • Verkningsgrad elmotor.
 • Bmw e39 kombi.
 • Windows 10 sperrbildschirm bilder löschen.
 • Muskelsjukdomar hos äldre.
 • Fokal nodulär hyperplasi lever.
 • Piganlina instagram.
 • Bonn tyskland evenemang.
 • Portugisisk badort est.
 • Klippa rosmarin.
 • Prinsessan diana film.
 • Chassi atx.
 • Utbetalningskort nordea till swedbank.
 • Köpa in kläder till butik.
 • Ensamheten knäcker mig.
 • Vad betyder stupat.
 • Samma månad förkortning.
 • Dagrarna.
 • Malawi akvarium inredning.
 • Rabattkod citygross matkasse.
 • Weihnachtskonzert crimmitschau.
 • Lcc advanced skin care test.
 • Vsao lohn zürich.
 • Akvarellmuseet utställning 2017.
 • Flashback dramaten metoo.
 • Chevrolet pickup till salu.
 • Tanzkurs paare graz.
 • Veregge und welz hausmesse.
 • Vi fem böcker.
 • Heimdall webbkryss.
 • Frühlingsfest stuttgart 2018 reservierung.
 • Milano population.
 • Aktiviteter fort myers.
 • Mellan sten och assar.
 • One coin värde.
 • Mean elak.
 • Mtv awards.
 • Juan dolio ausflüge.
 • Eksem internetmedicin.
 • Köpa kanin göteborg.
 • Boy names generator.
 • Juridik för pedagoger lärarförbundet.