Home

Detaljplan 4 riksten

 1. Detaljplanen 4 i Rikstens friluftsstad ligger längs den lokala huvudgatan Hanvedens Allé. Denna gata betecknas D på illustrationsplanen. Inom detaljplan 4 planeras en dagvattendamm som ska fungera som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn. Denna ska vara en väl gestaltad del a
 2. Översiktsplan, 9 detaljplaner Rikstens friluftsstad. Rikstens friluftsstad är en växande stadsdel i Tullinge, Botkyrka och har delats upp i 9 detaljplaner. Utbyggnaden av Rikstens friluftsstad beräknas pågå fram till år 2032 och kommer då att innehålla 3.500 st bostäder
 3. - Bullerutredning, Riksten DP 4, Botkyrka kommun, daterad 2012-12-07 genomförd av Ramböll på uppdrag av Botkyrka kommun. - PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F 18 i Tullinge, daterad 2013-01-18 kompletterad 2013-11-19, utförd av ÅF infrastruktur AB på uppdrag av Riksten Friluftsstad A
 4. Detaljplanen 4 i Rikstens friluftsstad ligger längs den lokala huvudgatan Hanvedens Allé. Denna kommer få en utformning som motsvarar gatans nord-sydlig grön passage genom bebyggelsen i detaljplan 4. Den omedelbara närheten till förskolan gör det lämpligt att samplanera val a
 5. Rikstens friluftsstad del 4 Den fjärde detaljplanen av Rikstens friluftsstad möjliggör byggnation av en förskola med 6 avdelningar samt uppförande av cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse. Detaljplanen för detaljplan 4 har vunnit laga kraft och antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018

Översiktsplan - Riksten

Nyhet Rikstens friluftsstad del 4

Samhällsservice i Riksten. I Rikstens friluftsstad finns det totalt tre förskolor, Nova, Luna och Kometen med plats för cirka 250 barn. I etapp 4 byggs ytterligare en förskola med sex avdelningar. Rikstens skola är i drift och den första etappen av skolan stod klar hösten 2013. Skolan rymmer idag 300 elever från förskoleklass till. Jacobson, T., 2003, Inventering och miljöpåverkan av tjärhaltiga beläggningsmaterial vid friluftstaden Riksten (före detta F18, Tullinge). Väg- och transportforskningsinstitutet 2003-12-09. ÅF Infrastruktur AB, 2013, PM klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Malmö 2013-01-18 VÄLKOMMEN TILL EN UTMANANDE ÄNG- OCH PARKBANA I HÖG KLASS Par är 72 och längden 5 692 meter från gul tee och 4 952 meter från röd tee. Du hittar oss i natursköna omgivningar i Tullinge, cirka 25 km söder om Stockholm city. På den utmanande 18-håls bana Planområdet ligger i Tullinges södra del i Rikstens friluftsstad, mellan På-lamalmsvägen och detaljplan för etapp 2, som vunnit laga kraft. Området är idag inte detaljplanelagt. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2012-08-28, § 183, åt samhällsbygg-nadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för etapp 4 av Riksten

Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet. PBL har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan. Rikstens gård fick tidigt sina säterirättigheter, redan år 1615.Ägaren av gården var då Peder Nilsson Gyllenax (född 1574, död 1647) som fått gården för sina tjänster som kamrerare åt Karl IX och Gustav II Adolf.Han begravdes i Botkyrka kyrka och än idag hänger hans vapensköld där. [1] Äldre kartmaterial om Riksten saknas, varför det är omöjlig att följa gården och. Detaljplan 3. Den tredje antagna detaljplanen vann laga kraft i aug 2011 och inrymmer c.a 265 bostäder samt Rikstens skola, förskola och grundskola åk. 1-9. Rikstens skola (samt förskola). Drivs av Botkyrka kommun. Inflyttat. Förskolan Luna och Stella, drivs av Botkyrka kommun Totalt kommer cirka 3 500 bostäder att byggas fram till år 2032. Fullt utbyggd kommer här att finnas 12 000 - 14 000 invånare, ca. 40 000 kvm. kommersiella lokaler samt 1 000 arbetsplatser. Rikstens friluftsstad är ett stadsutvecklingsprojekt i samverkan mellan Riksten Friluftsstad AB och Botkyrka kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad, med upattningsvis cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer. Denna del bildar de centrala delarna i stadsdelen, vilken kommer att få tät bostadsbebyggelse med möjlighet till service, förskola, skola samt parker med mera Remissvar avseende detaljplan för Rikstens friluftsstad del 4, Botkyrka kommun. Publicerad 28 maj 2013 Uppdaterad 19 juni 2017. Bostäder. Ladda ner fil. Kontakta oss. Daniella Waldfogel Näringspolitisk expert 08-555 100 14 daniella.waldfogel@chamber.se

Remissvar avseende detaljplan för Rikstens friluftsstad del 4, Botkyrka kommun Title Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Efter konsultation av Stockholms Handelskammares medlemmar inom Botkyrka kommun har inga kommentarer om detaljplanen inkommit Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering

Detaljplan för Rikstens friluftsstad, del 4

 1. Detaljplan 6 är central för hela Riksten. Stadsdelens framtida huvudgata, Rikstens Allé, går genom området hela vägen från norr till söder. Mittpå anläggs ett samlande torg, en mötesplats med lite högre bebyggelse. En livlig mötesplats På torget samlas många målpunkter så att en intensivt nyttjad plats skapas
 2. Detaljplan för del av för Tuna 3:5 och del av Tuna 3:4 och Tuna 3:1 (pdf, 5.7 MB) Detaljplan för Kyrkåsen 2:1 (pdf, 7.6 MB) Detaljplan för Säbyggeby 7:22 m.fl. (pdf, 1.5 MB) Detaljplan för Björksätra 4:2 m.fl. (pdf, 1.9 MB) Detaljplan för del av Hofors 13:161, Västerhöjden. (pdf, 2.9 MB) Detaljplan för del av Hofors 13:180.
 3. Detaljplan för Runsten 1:1 4 Trafik till och från Runsten kommer norrifrån. Det upplysta området på kartan visar fastigheten Runsten 1:1. Rosa linje visar aktuellt planområde. Det svagt upplysta området inom Nynäshamn, visar Pipartorp 1:4 som verksamhetsmässigt kommer att vara en del av Runsten Equestrian
 4. Bostäder till salu i Riksten Riksten är ett område i Botkyrka kommun. Här är snittutropspriset 3 041 600 kr.Det tar 14 dagar i genomsnitt att sälja en bostad och 3 säljare har valt att sänka sitt utropspris.. De senaste två månaderna har det kommit in 15 slutpriser/lagfarter för Riksten till Booli.. Du kan även söka enbart på lägenheter i Riksten eller hus i Riksten
 5. Rikstens skola tar emot totalt ca. 700 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. I området finns idag även tre förskolor och ytterligare en förskola planeras att bygga i detaljplan 4. Följ oss. Facebook Instagram Linkedin. Adress. SHH Bostad AB Kammakargatan 7, 4 tr SE-111 40 Stockholm +46 8 623 19 10 info@shhbostad.se. Genvägar
 6. Norra Riksten är en av SCB namnsatt tätort i Botkyrka kommun belägen söder om Tullinge i Botkyrka kommun på området som var Tullinge flygfält och nordväst om Rikstens gård.Området, som är under uppförande, kallas även Riksten friluftsstad.Totalt kommer cirka 2 500 bostäder att byggas fram till år 2032, vilket motsvarar 8 000-10 000 invånare
 7. 4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och 5. uppfyller de krav som a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, elle

Detaljplan 6 i Rikstens friluftssta

Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser. Utgångspunkten är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats, men även enskilda fastighetsägare, eller samfällighetsföreningar kan vara huvudman om det finns särskilda skäl till det. Om kommunen är huvudman medför planen en rätt - och även en skyldighet - att lösa in mark som är avsedd för. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala När detaljplanen är antagen och den inte överklagats eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds. En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan

Detaljplan för Sätuna torg södra, Dpl 322 omfattande fastigheterna Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020. Detaljplan för Tingvallaskolan, Dpl 321 omfattande del av Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas. Om detaljplanering. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om när en detaljplan ska tas fram Vi har en hel del detaljplaner på gång. Sök via kartan eller via bostadsområde för att läsa mer om de olika planerna

Detaljplan 5 i Rikstens friluftssta

Detaljplan Oleby 1:263 m fl (Oleby Industriområde) Detaljplan Torsby 4:33 m fl (Kv. Björken) Gällande detaljplaner. Gällande områdesbestämmelser. Gällande planprogram. Planprocessen. Så kan du påverka. Bostadsförsörjningsprogram. Avfall och återvinning. Vatten och avlopp Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35. Detaljplan (pdf, 24.5 MB) 2018-11-28. Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde. Detaljplan (pdf, 22.7 MB) 2018-10-19. Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4. Detaljplan (pdf, 4.3 MB) 2018-06-25. Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15. Detaljplan.

Detaljplan för Hillerstorp 4:218 m.fl (Hillerstorps Trä) Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta Förslag dagvatten Fotobilaga dagvatten Illustration dagvatten. Detaljplan för Kulltorp 2:2 (Klockaregården) Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta. Laga kraftvunna planer under 2015. Detaljplan för Hornabo 1:5 och Töllstorp 1:341. Arbete pågår med en ny detaljplan för Stäketsvägen 14 och Af Ugglas väg 33. Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Stäket 67:4 och 74:5 för att möjliggöra nya enbostadshus på respektive styckningslott. Läs mer om planarbetet för Del av Del av Södra Stäket (Stäker 67:4 och 74:5) hä

Detaljplan 2, Rikstens friluftssta

Detaljplan för Måsen 21, Centrala stan Detaljplan för Nattkvarteret 4, Anderstorp Detaljplan för Orgeln 2 och del av Skellefteå-Prästbordet 8_8, Prästbordet Detaljplan för kv 162 Detaljplan för Tågarp 15_4, Burlövs Centrum.pdf. 165 Detaljplan för del av Tågarp 16_17 m.fl..pdf. 170 Detaljplan för Arlöv 17_3.pdf. 171T Detaljplan för Arlöv 21_92 m.fl., kv. Påfågeln.pdf. 178T Detaljplan för Arlöv 21_28, 21_31 m.fl., Nygatan.pdf

Detaljplan i Stjärnorp för ROXENBADEN 9 flesta nya tomter har fått denna byggrätt då nya tomter i högre grad än befintliga blir stora och avskilda. 4. (e 4) 200 m2 huvudbyggnad + 60 m2 komplementbyggnader: De allra största, avskilda och minst exponerade fastigheterna har fått den maximala byggrätten på 200 m 2 Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4, Västerås, Dp 1842 7 / 18 Den övergripande stadsbyggnadsidén beskrivs av ÅWL arkitekter; Etapp 4, Parkstaden, är en fortsättning på etapp 3, Kajstaden. I etapp tre är kajen, kraftverkshamnen och närheten till Kokpunkten stadsdelens huvudtema Hitta rätt Allstrin Riksten Botkyrka i Sverige. Se telefonnummer, adress, karta, grannar, jobb mm. Kontakta personen direkt

Rikstens friluftsstad - Botkyrka kommu

Slutpris för bostadsrättslägenhet Flygarvägen 4. Såld 2020-09-15 Fastighetsbyrån Tumba. 3 rum, boarea 69m², byggår 2015, avgift 3 996kr/mån En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramar för prövning av bygglov. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också mellan markägare. Öppna översikten över gällande detaljplaner i och strax utanför Eksjö tätort Hitta företag, personer och platser i Riksten, Tulling 3 rum Lägenhet på Flygarvägen 4, Botkyrka Rikstens Friluftsstad är sål

Slutpris för bostadsrättslägenhet Flygarvägen 4. Såld 2015-11-20 Fastighetsbyrån Tumba. 3 rum, boarea 69m², byggår 2014, avgift 3 996kr/mån driftkostnad 3 000kr/år Vad är en detaljplan? En detaljplan anger hur marken ska användas och hur miljön avses förändras eller bevaras. I detaljplanen redovisas vad kvartersmarken ska användas till (t.ex. bostäder, skola, industri), var allmän plats (t ex gator, torg, parker) ska ligga samt hur den tekniska infrastrukturen (t ex vatten- och avlopp, fjärrvärme, dagvattenhantering) ska lösas En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Även om en fastighetsägare motsätter sig det, får en detaljplan ändras under sin genomförandetid på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen (PBL 4:39) Peab Riksten 4 AB - Org.nummer: 5590367446. Fördelningen i styrelsen är 66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1) . Ansvarig är Karl Göran Rickard Linder 51 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat Detaljplan för Liden 2:4 m fl, Lidköpings kommun Planbeskrivning 4 (av 29) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus

Detaljplan för Övarp 4:3 m.fl. Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik Flygarvägen 4 har troligtvis sålts. Är du nyfiken på slutpriserna i området? Visa sålda lägenheter i Botkyrka kommun. Flygarvägen 4. Tullinge Riksten, Botkyrka. 1 850 000 kr. Bostadstyp Lägenhet. Upplåtelseform Bostadsrätt. Antal rum 2 rum. Boarea 50 m². Byggår. 1 (4) DATUM DIARIENUMMER . 2017-10-16 KS-2017/2357 . HANDLÄGGARE Kommunstyrelsen. Björn Gyllensten 08 535 364 10 Bjorn.gyllensten@huddinge.se. Planuppdrag för detaljplan för Stallet 3 m.fl. i Flemingsberg . Förslag till beslut . Kommunstyrelsens beslut . Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att upprätta detaljplan för Stalle Slutpris för bostadsrättslägenhet Eklundshovsvägen 25, 1tr. Såld 2020-10-29 Fastighetsbyrån Tumba. 3 rum, boarea 71m², byggår 2015, avgift 3 923kr/mån driftkostnad 9 045kr/år

Uppförande av 37 stycken studentlägenheter. Reomti projekterade och drev projektet från detaljplan till inflyttning. Styrde projektet mot Willhems mål gällande funktion och produktionsbudget. Huset utfördes i trä med storblock levererade från fabrik i Finland. Färdigställdes juni 2018 Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 (Etapp 1) Sammanfattning . Detaljplan i Djurgården för del av fastigheten Smedstad 1:4 m.fl. var föremål för samråd juni till september 2018 och för granskning i juni till september 2019. Samrådsförslaget omfattade en areal på ca 55 hektar och möjliggjorde för ca 2500 bostäder

Peab Riksten 4 AB (559036-7446). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Uppgifter om Riksten Tullinge Tullinge i Tullinge. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning SHH har erhållit lagakraftvunnet bygglov och byggstartar nu Brf Kaptenen i Rikstens friluftsstad i Botkyrka. 70% av projektet, som omfattar 54 bostadsrätter, har innan byggstart sålts med bindande förhandsavtal. Stadsdelen är belägen söder om Tullinge och rymde tidigare ett militärt flygfält

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19 (stugby), Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ämtö 4:19. Planområdet är beläget på Ämtö i Gryts skärgård. Arealen är ca 150 000 kvm fÖrslag till detaljplan fÖr sjÖbo 3:58 m.fl. orebackens camping i sjÖbo, sjÖbo kommun Syftet med en ny detaljplan för campingområdet är behovet av en detaljplan som medger nuvarande utbredning samt öppnar för möjligheten att utöka området ytterligare och utveckla verksamheten i framtiden Kontakta Riksten Plaza, Stockholm. Adress: Årsträngsv 1, Postnummer: 117 43, Telefon: 073-668 30 .

Yngve 4. Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för att göra det möjligt att stycka av en ny fastighet från Yngve 4. Byggnaden inom den tänkta fastigheten används idag för musei- och föreningsverk.. Tullinge - Riksten, Botkyrka. På förhand. Adress Strövarvägen 17C Utgångspris 1 995 000 kr Månadsavgift 3 126 kr Antal rum 3 Sovrum 2 Boarea 53 kvm. Kommer snart ut till försäljning! Oavsett om du vill sälja nu, eller bara vill veta vad din bostad är värd, hjälper vi dig gärna med en kostnadsfri värdering Branscher inom Hushållsnära tjänster i Riksten. För alla de där sakerna du inte kan eller hinner göra själv finns hjälp att få här. Här hittar du adresser och telefonnummer till serviceställen och företag som finns till för att underlätta din vardag

Rikstens Friluftsstad, Botkyrka. 2 395 000 kr. Bostadstyp Lägenhet. Upplåtelseform Bostadsrätt. Antal rum 3 rum. Boarea 72 m². Byggår 2017. Avgift 4 057 kr/mån. Driftkostnad 4 800 kr/år En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av verksamhet det får finnas i byggnaden

Välkommen till - GolfStar Riksten

Plan 187 - Detaljplan 4, Surte syd. Detaljplan 4 för Surte syd vann laga kraft den 24 november 2006. Planhandlingar. Plankarta med bestämmelser - Detaljplan 4; Planhandlingar; Kontaktcenter. Vi svarar gärna på dina frågor! Kontaktcenter Telefon: 0303-70 30 00 E-post: kommun@ale.se Här kan du ge synpunkter på en detaljplan direkt. Det är bara att fylla i dina uppgifter och synpunkter och skicka iväg! De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet Detaljplan för del av Lina 4:1 m fl, Kaxberg P 05018 planbeskrivning 8 Kollektivtrafi k Lokaltrafi kens busslinjer 762 och 787 trafi kerar Lina hage. Busshållplatser fi nns på Porslinsvä-gen ca 500 m öster om planområdet och på Stathagsvägen ca 600 m söder om planområdet. Parkering All bilparkering skall. PLANBESKRIVNING 2020-05-18 SBN 2019/59-20 SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET www.taby.se Detaljplan för. Fastigheten Hästen 4 med flera, Område 5, inom stadsdelen Täb Dnr. PLAN 2009.25 PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR SOLSÄTRA fastigheterna Kolartorp 3:4, 4:3 m.fl. 2010-06-2

Detaljplanekravet - PBL kunskapsbanken - Boverke

Solstudie 2019-05-20 (pdf, 4,9 MB) Vibrationsutredning 2014-05-22 (pdf, 28,2 MB) Sidan uppdaterad: 2020-11-1 Pågående detaljplan, Nord-Afrika 10 m.fl. Pågående detaljplan, Resedan 8 m.fl. (Montessoriskolan) Pågående detaljplan, Rönnåsen Etapp 2; Pågående detaljplan, Rönnåsens industriområde etapp 1; Pågående detaljplan, Skansen 1 och 2 m.fl. Pågående detaljplan, Slingan 1 (B&B Tools) Pågående detaljplan, Stockrosen 1, etapp

Rikstens gård - Wikipedi

Detaljplan för del av Gäddastorp 4:13 i Hässleholm. 2014-05-06. Ändring genom tillägg till detaljplan för del av stadsdelen Ljungdala (kv Skorpionen) för fastighet Skorpionen 2 i Hässleholm. 2014-06-11. Detaljplan för Björksäter 1 med flera i Hässleholm. 2014-07-08. Guldfisken 9, planändring, hävande av. Lönnen 4 och 5 En detaljplan har antagits för fastigheten Lönnen 4 och 5 i Bengtsfors kommun i juni 2011. Möbelsnickaren 5 med flera En detaljplan har antagits för Möbelsnickaren 5 i Bengtsfors kommun i februari 2012. Skåpenäs (del av). Faktorn 4 m fl - översyn verksamhetsområde; Galtås 1:26 - bostäder; Hjortsberg 3:43, kv Ålen - badstugor; Källstorp 1:26 m fl - ändring detaljplan bostäder; Morup 6:15 - bostäder; Olofsbo 1:18 - ändring detaljplan; Skrea 18:1 m fl - bostäder Ringsegård; Töringe 3:78 - ändring detaljplan Vinberg; Ugglarp 2:18 m fl - ändring detaljplan En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Helsingborg. Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan: Öppna kartan som visar detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som gröna fält. Pågående planer visas som blåa fält Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (Etapp 3, del 2) Alvesta tätort Planen vann laga kraft 2020-10-15 Till planen; Ändring av detaljplan M4 för del av Moheda-Ryd 1:54 Moheda tätort Planen vann laga kraft 2020-07-1

Detaljplan 3 - Riksten

En detaljplan beskriver i detalj hur ett området bebyggs. För att få bygglov på en fastighet som ligger inom en detaljplan måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen. Ett förslag till ny detaljplan redovisas och diskuteras med alla som berörs i flera steg Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2020-01-27 Sida 1 av 1 § Antagande. detaljplan. Ärlan. 4, Järnvägsgatan. 6, Ulricehamn. Dnr. 2018/717. Ordföranden Förslag till detaljplan för Åkerö brofäste, Åkerö 19:4 m.fl. Utskottet för samhällsbyggnad har beslutat att sända ut förslaget till detaljplan för samråd. Planförslaget hanteras enligt reglerna för utökat förfarande och samråd pågår från och med den 28 oktober till och med den 18 november 2020 Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. Planområdet är cirka 17 hektar stort och ligger nordöstra Mantorp. Området avgränsas av Västerlösavägen i norr, Mantorptravet i väster, väg 636 (Riksvägen) i söder och väg 638 i öster Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen är ute på samråd under tiden 28 september - 4 december 2020. Planområdet ligger i korsningen mellan Tycklingevägen och Klosterledsgatan

Detaljplan Gusjön 4:69 i Kläppen. Antagen av MSN 2019-03-14 § 26 Laga kraft 2019- 04 -15. Detaljplan Trollbäcken mitt. Antagen av KF 2018-05-07 § 49 Laga kraft 2019-02-05. Detaljplan Bostäder inom Västra Sälen. Pågående planarbete. Här presenteras de detaljplaner som just nu är under framtagande i Hörby kommun. Som medborgare kan du lämna synpunkter på detaljplanerna när de är ute på samråd eller granskning Detaljplan för Uppsala Arena (diarienummer 2013-001157) 19 april 2017. Beslut (PDF, 1 MB) Planbeskrivning (PDF, 4 MB) Plankarta (PDF, 1 MB) Kvarteret Städet, Brillinge 3:3 med flera (diarienummer 2012-020104) 15 mars 2017. Beslut (PDF, 790 KB) Planbeskrivning (PDF, 4 MB

 • Livigno väder.
 • Mistel engelska.
 • Centralafrika.
 • Phobos och deimos.
 • Haus kaufen wieselburg land.
 • Super skunk autoflower.
 • Youtube monetarisierung 2018.
 • Infoga text i cell framför befintlig text.
 • Begreppet kretslopp.
 • Karboxyl syra.
 • Repetition är kunskapens moder latin.
 • Jag har hört om en stad ovan molnen carola.
 • Park stockholm.
 • Veregge und welz hausmesse.
 • Rosvalla skridskor.
 • Gregg sulkin age.
 • Anne geddes down in the garden addresses.
 • Meller kreisblatt immobilien.
 • 5.11 sverige.
 • Cervixdysplasi vårdprogram.
 • Köpa in kläder till butik.
 • Fly me to the moon svensk text.
 • 75b bh.
 • Booli slutpriser tullinge.
 • Suzy bae instagram.
 • Abbreviations.
 • Prydnadspumpor pris.
 • Sublime text python.
 • Köln marathon 2017 fotos.
 • Konsekvenser av översvämningar i bangladesh.
 • Der seltsame fall des benjamin button besetzung.
 • Elisabeth hesselblad helgon.
 • Ägglossning trots akut p piller.
 • Short love quotes.
 • Hur mycket är en miljard.
 • Hundraåringen full movie.
 • Ica maxi hälla öppettider.
 • William morris golden lily tyg.
 • Op assistentin ausbildung voraussetzungen.
 • Best shopping amsterdam.
 • Jack eichel.