Home

Professionellt förhållningssätt i förskolan

PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN FÖRSKOLLÄRARE I FÖRSKOLAN En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare SOFIA HANSSON IDA JÄHI Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i förskollärarutbildningen Grundnivå, 15 hp Förskollärares och barnskötares professionella förhållningssätt i förskolan. - En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare och fyra barnskötare. Preschool- teacher and childcare workers´ professional approach in preschool. - A qualitative interview study with four preschool teachers and four childcare workers Därför passar Professionell i förskolan bra att använda som underlag för diskussioner i arbetslaget, säger Malin Malmström, affärsområdeschef Förskola på Gothia Fortbildning. Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet ger författaren konkreta tips och verktyg som underlättar för pedagogen att implementera ett professionellt arbets- och förhållningssätt professionalism i sitt arbete och vägen till ett professionellt förhållningssätt. Läroplanerna ska utgöra ett ständigt stöd för hur en professionell lärare ska förhålla sig till barnen på förskolan. Genom ett professionellt bemötande och ett medvetet arbete utifrån läroplansaspektern

Pedagogiska förhållningssätt i förskolan - meningsskapandet i mötet Pedagogical relations within a pre-school enviroment - the creation of a meaning within the meeting Från pedagogens håll är mötet ett professionellt möte i en specifik miljö, förskolan Materialet är i vissa delar är inaktuellt och kommer att tas bort inom en snar framtid. Boken beskriver förskolans och skolans demokratiska uppdrag från ett rättighetsperspektiv och ett förhållningssätt i organisation och undervisning. Konkreta exempel ges på olika former av samtal och metoder för att levandegöra värdegrunden och utveckla barnens och elevernas demokratiska kompetens Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Pedagoger ska med ett professionellt förhållningssätt och i samarbete med föräldrar och barn verka för och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn Förhållningssättet bör finnas i såväl planerade pedagogiska aktiviteter som när personalen fångar barnens spontana händelser och upplevelser som lärandetillfällen i flykten. Ett undervisande förhållningssätt handlar om att ta ansvar för ämnesområdets innehåll, aktiviteternas utformning, för relationerna i barngruppen och mellan barn och vuxen

Professionell i förskolan - reviderad upplaga utifrån Lpfö

 1. Förskollärares förhållningssätt i samspel med barn - en studie om hur olika förhållningssätt kan påverka barns lärande. Caroline Nordin verksamheten i förskolan, samt få svar på hur olika förhållningssätt stimulerar det spontana lärandet hos barnen
 2. Förskolan och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns, ungas och vuxnas förutsättningar för lärande. Pedagogik och förhållningssätt; Foto Daniel Håkansson Pedagogik och förhållningssätt. Förskolan och.
 3. Pedagogiska förhållningssätt Det är tydligt att det pedagogiska förhållningssättet på förskolor och fritidshem har en stor inverkan på just ljudmiljön.Det pedagogiska förhållningssättet är också till stora delar en kunskapsfråga och kanske också en attityds- och värderingsfråga
 4. Häftad, 2016. Den här utgåvan av Professionell i förskolan : pedagogers arbets- och förhållningssätt är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare
 5. Lotta Törnblom, före detta förskollärare och förskolechef, håller kurser och föreläser om professionellt förhållningssätt till föräldrar i förskolan genom företaget Lärarfortbildning. Hon möter en stor osäkerhet och vånda bland förskollärarna
Uppdrag undervisning : struktur och arbetsglädje i

Självkännedom ökar lärares professionella förhållningssätt. Lärare som parallellt med arbetet gick en kurs i självkännedom blev bättre på både konflikthantering, gränssättning och känsliga samtal. Ulla Andrén har forskat om personlig utveckling i relation till professionella förhållningssätt i yrket Uppsatser om PROFESSIONELLT FöRHåLLNINGSSäTT I FöRSKOLAN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av. Professionellt förhållningssätt En grundbult i förskolans arbete är en välfungerande kontakt med barnens föräldrar. För detta finns oftast väl utarbetade rutiner i form av inskolningsplan med föräldrasamtal, regelbundna utvecklingssamtal kring de enskilda barnen samt föräldramöten kring verksamhetsfrågor vårdnadshavare inom förskola respektive inom grundskolans tidigare åldrar. Frågeställningar: Vad kännetecknar en bra respektive mindre bra relation mellan pedagoger och vårdnadshavare? Hur ser ett professionellt förhållningssätt ut i läraryrket när det gäller relationen med vårdnadshavare

Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt

Motiverande samtal i förskolan

Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna belyser hur förskolans uppdrag ställer komplexa och förändrade krav på den professionella kompetensen.Boken tar upp en rad teman, till exempelatt leda och organiseraatt skapa trygghet och välbefinnandeatt samverka, utveckla vetenskapligt förhållningssätt och. Att vara en professionell samtalspartner i förskolan Barbro Bruce leg. logoped, bitr. professor i specialpedagogik, Högskolan Kristianstad barbro.bruce@hkr.se 1 Det är personalen som ger förskolan kvalitet Trygghet & tillit Omsorg Begriplighet Förutsägbarhet Tillsammans Samvaro Mångfald berikar Delande Tid & plats Lagom mycket Lagom. I förskolan förekommer ett flertal tillfällen när pedagoger behöver motivera barn och föräldrar till förändring. I boken presenteras vad och hur vi kan använda MI som samtalsmetod och förhållningssätt i förskolan, där utgångspunkten är att individen har en inneboende kapacitet och är expert på sitt eget liv

praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund, en bok som Karin har skrivit tillsammans med yrkesverksamma förskol-lärare. 14.30 Reflektera utifrån ett case Casemetodik bygger på verkliga eller påhittade händelser i verksamheten. Caset/händelsen blir grunden för reflektion kring förhållningssätt och görande Vi kan vilja få feedback på olika sätt, men att kontinuerligt återkoppla och reflektera tillsammans kring förhållningssätt, struktur och kommunikation är en nödvändig ingrediens när vi arbetar i förskolan. I Praktisk pedagogik 3/2019 skriver Anna Hellberg om relationsstärkande arbete med barnen Begrepp i förskolans professionella verktygslåda Antal anger hur många element som finns i en mängd. Viktiga principer på så sätt anta olika didaktiska förhållningssätt: , klassiskt didaktisk processorienterad, mognadsorienterad och kaotisk/kreativ position (se figu

Att arbeta professionellt i förskolan innebär både att följa läroplanen och att i varje situation ha barnens lärande i fokus. Men ibland kan gränsen mellan privat och professionell vara otydlig för pedagoger. Den här boken beskriver vad det innebär att vara professionell i sin yrkesroll, såväl i förhållande till läroplanen och kollegorna som i mötet med barnen och deras. Professionell identitet . Förskollärares yrkesspecifika kompetenser, skapligt förhållningssätt till sin praktik. Det innebär att förskollärare fått tillgång tillnya be- Dessa delar ska integreras i förskolans professionella arbete och iden-titet förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Läroplan för förskolan. Lpfö 98 (reviderad 2010, s.5) Det kan vara svårt att vara medveten om sitt eget bemötande av barn i förskola. Nä

Förskolan ska främja barns förståelse för likabehandling och jämställdhet. För att åstadkomma detta måste vi inta ett interkulturellt förhållningssätt i vilket olikheter ses som en tillgång. För att kunna möta människor med andra förhållningssätt än sitt eget är det viktigt at Professionell yrkesutövning i förskola vänder sig till studenter i förskollärarutbildning. Det är en kursbok lämplig att återkomma till under hela utbildningen. Den vänder sig också till verksamma pedagoger, arbetslag, förskolechefer, skolpolitiker och skoladministratörer som ansvarar för eller berörs av frågor kopplade till professionell yrkesutövning i förskola förskolan som förlorar kontrollen och agerar ut. Och barn kommer med jämna mellanrum att ha konflikter även med vuxna i förskolan. Det hör förskoleåldern till. Det krävs att vi med ett professionellt förhållningssätt backar tillbaka ett steg och titta

Barnskötare Att främja utveckling och lärande Barnskötaren ska i sitt uppdrag i förskolan främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att man som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår sitt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.. Professionell i förskolan : pedagogers arbets- och förhållningssätt / Susanne Svedberg. Svedberg, Susanne, 1963- (författare) ISBN 9789188099518 1. uppl. Stockholm : Gothia fortbildning, 2016 Svenska 103 s. Serie: Samlad kunskap för förskolan swepub:Mat__ I insändaren står att förskolans personal måste ha ett professionellt förhållningssätt och inte generalisera och utgå från att alla luras eller fuskar. Det tror vi verkligen inte heller, men det vore väl betydligt konstigare och mer utpekande, om endast vissa föräldrar skulle behöva lämna in en sådan schemablankett Termen Professionalism särskiljer dem som utövar något yrkesmässigt från dem som utövar samma sak som hobby, vilka benämns lekmän eller amatörer.Ordet härstammar från latinets professio, som betyder uppgift, yrke.Man kan härleda exempelvis professionellt förhållningssätt, en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som - på kort och lång sikt - gagnar den.

Professionell i förskolan : pedagogers arbets- och förhållningssätt / Susanne Svedberg. Svedberg, Susanne, 1963- (författare) ISBN 9789188099518 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Gothia fortbildning, 2016 Tillverkad: Polen Svenska 103 s Title: Empati och professionellt förhållningssätt. Behandlarrollen i missbrukarvården Author: Ulla Holm Created Date: 7/2/2014 9:57:44 A Vart fjärde barn i Göteborgs förskolor har ett annat modersmål än svenska. Det kräver att förskolan har kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Därför pågår en bred fortbildningsinsats i Östra Göteborg som omfattar både pedagoger och chefer Vi serverar vegetarisk mat två dagar i veckan. Förskolan har matavfallshantering. Mål och vision. Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara Förskolans innehåll och arbetssätt - professionellt förhållningssätt i yrkesrollen Innehåll; • Lekens betydelse för barns lustfyllda lärande • Tematiskt arbetssätt i förskolan • Planering, pedagogisk dokumentation, reflektion och utvärdering • Skriftspråksutveckling, matemati kutveckling i lekfullt lärand

Ett undervisande förhållningssätt i förskolan

Förväntansdokumentet beskriver ett professionellt arbetssätt och förhållningssätt för att tydliggöra uppdraget för alla anställda. Förskolan vision/framtidscenario. Det är långa köer med barn till förskolan. I Sollentuna C,. Att ta sig upp när man är nere : självhjälp vid depressioner .pdf Hämta Susan Tanne Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: Den verksamhetsförlagda delen av kursen syftar till att de studerande professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskaompetens i självständig yrkesutövning. Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav

Syftet med Samverkan för bästa förskola är att utveckla verksamheten utifrån de nationella målen utifrån ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt. Det bidrar till att säkra kvalitén i förskolan och ger barnen ökade möjligheter för utveckling och lärande Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och våra pedagogiska ställningstaganden sammanfattas i våra värdeord; trygghet, glädje, delaktighet, lärande och professionellt förhållningssätt. Med hjälp av dessa ord förhåller vi oss aktivt till förskolans pedagogiska grundsyn: en tro på det kompetenta barnet Totus förskola består av 6 avdelningar som är uppdelat i två team: Barken (Mini hopp, Lugnet, Språnget) Stammen (Lille skutt, Balansen, Kullerbyttan) På Totus är 15-timmarsverksamheten och den allmänna förskolan förlagd till tisdagar-torsdagar klockan 08.30-13.30. Läs mer om allmän förskola på sidan för Förskolans rutiner och tider René Lobos får årets Unga KRIS-pris Ny hedersmedlem: Per-Uno Putte Fransson Förorterna är barnen vi svikit KRIS kommer med uttalande angående granskning av utbildningsprojekt Låt oss prata om de Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön

Pedagogik och förhållningssätt - SPS

När inskolning av barn i förskolan på betydande sätt förändras, uppstår behov av nya förhållningssätt till barn och föräldrar. Nya professionella roller för förskolepedagoger (förskollärare och barnskötare) skapas. Dessa roller skiljer sig betydligt från de roller som intogs tidigare. Denna artikel fokuserar dessa nya pedagogroller och deras betydelse mot bakgrund av tidigare. Karlbergs förskolor består av sex förskolor på olika adresser i Birkastan och Vasastan. Föräldrasamverkan är viktigt för dig och du har ett professionellt förhållningssätt och kan kommunicera förskolans utbildning både skriftligt och muntligt så det skapar trygghet

Professionellt förhållningssätt (Kundskap (Veta vad man gör . Man kan härleda exempelvis professionellt förhållningssätt, en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som - på kort och lång sikt - gagnar den hjälpsökande, inte av de egna.. professionell. som utförs yrkesmässigt och med skicklighet Förskolans personal måste ha ett professionellt förhållningssätt och inte generalisera och utgå från att alla luras eller fuskar, skriver Gun-Inger Soleymanpur. Bild: TT, Arkivbild Medarbetare känner sig ifrågasatt av förskolans personal, gruvar sig för att prata med personal, och får ont i magen då de behöver ändra sina arbetstider och därmed barnets schema på förskolan Dessa förhållningssätt hänger samman med ett traditionellt sätt att organisera skolan på.Det marknadsorienterade förhållningssättet innebär exempelvis att lärare betraktar elever som kunder och sin rektor som VD, medan det brukarorienterade snarare innebär att lärare genom dialog involverar elever och föräldrar i klassrummets beslutsprocesser

Blocket bilar stockholms län

Pedagogiska tips och förhållningssätt - Region Gotlan

Förskollärares och barnskötares professionella förhållningssätt i förskolan. : - En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare och fyra barnskötar Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Förutom goda kunskaper om läroplanen vill vi att du har erfarenhet av att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat i förskolan Som förskollärare i Maltesholms förskolor kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar. Kvalifikationer Vi söker dig som är utbildad förskollärare som har ett professionellt förhållningssätt med fokus på det kompetenta barnet Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar av förskolans kvalitetsarbete med stöd av styrdokument och aktuell relevant forskning inta ett professionellt förhållningssätt genom att i det pedagogiska arbetet beakta yrkesetiska principer, en hållbar utveckling och barnkonventionens betydelse Sökning: professionellt förhållningssätt i förskola Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden professionellt förhållningssätt i förskola.. 1. Förskolans lärmiljö i förhållande till barn med koncentartionssvårigheter : Förskollärares didaktiska val i relation till en likvärdig förskol

Förskolan är den första institutionen som barn möter i ett samhälles- och skolperspektiv. Förskolans bemötande och förhållningssätt blir viktiga för barn och familjers upplevelse av förskolan. Det är därför viktigt att vi lyfter alla människors lika värde och verkar tillsammans för att barnen ska få en positiv förskolevistelse Läsa, skriva och räkna i förskolan vänder sig till dig som arbetar i förskolan, inklusive rektorer och förskollärarstudenter. Sagt om boken: Boken är konkret och bygger på autentiska exempel som ger pedagogerna direkta förslag, fördjupning och ny kunskap kring de olika begreppen och ämnesområdena. Gunilla Essén, BTJ-häftet nr 6.

När förskolepersonal kränker barn | FörskoleforumSKA Systematiskt kvalitetsarbete | KvUtiS Förskola

samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. Lpfö98 Rev. 2016 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama Studien fokuserar på vad pedagoger uppfattar att ett pedagogiskt förhållningssätt är och vilka innebörder som skapas i relationen mellan pedagoger och barn samt vilka villkor och ramar som påverkar interaktionen mellan den vuxne och barnet i förskolan

förskola: Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016 På aktionsnivå planerar professionella vad som ska göras, rimlig likvärdighet och vetenskapligt grundat förhållningssätt i förskolors pedagogiska processer Interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn December 2017 https://larportalen.skolverket.se 4 (9) Figur 1. Interkulturellt arbetssätt. (Enskede-Årsta-Vantörs språkprogram, rev.2015) Även förskolans fysiska miljö kan avspegla att förskolan är mångkulturell och intar ett interkulturellt förhållningssätt

Professionell i förskolan : pedagogers arbets- och

Omsorg - ett begrepp som vi hör mer eller mindre dagligdags: barnomsorg, äldreomsorg, social omsorg. Vi ska visa omsorg om varandra och inte minst ska förskolans verksamhet bestå av en helhetsyn mellan omsorg, utveckling och lärande. Men vad innebär omsorg egentligen? Mie Josefson kommer i sin artikel (sidan 16) gå djupare in på detta men jag vill börja temat denna gång med en. För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan. Därför startades programmet Undervisning i förskolan 2016. Det avslutades våren 2019. Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik

Tips för konflikthantering | Tidningengrundskolan

Syftet med studien är att undersöka och synliggöra vad som innefattar ett professionellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola, samt hur förskollärare arbetar för att vidareutveckla ett såda. Läroplanen för förskolan anger att det är rektors uppdrag att se till att personalen får den kompetensutveckling de behöver för att utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Det bästa kan kanske vara att vända sig till rektor och ha ett samtal om det som står i utdragen i förskolans läroplan och om hur förskolan kan stötta er och ert barn i dess flerspråkiga utveckling har en fråga där jag ska förklara vad etiskt förhållningssätt innebär i ett professionellt samtal. hittar inget varken på nätet eller i boken som gör att jag förstår frågan. någon som kan förklara bara själva frågan. är det hur man visar etiken i ett samtal? (läser till undersköterska) « Ett professionellt yrkesspråk i förskolan? har de sökande vid flera tillfällen uttryckt att de inte vill ta den erbjudna tjänsten på grund av att förskolan sedan tidigare har så få förskollärare, förskola, pedagogik, normkritiska förhållningssätt, barnsyn och en hel massa annat

Föräldrakontakter - svårt men viktigt Förskolan

Alla pedagoger på förskolan ingår i en forumgrupp som träffas och reflekterar tillsammans för att vidareutveckla förskolans arbete. Förskolan har högt till tak och har ständiga diskussioner om förhållningssätt och pedagogiska ställningstagande Visa ett professionellt förhållningssätt i sitt ledarskap (RK3) Introducerande Relatera grundläggande värden i styrdokumenten till såväl utbildningen i förskolan som det egna förhållningssättet (RK4

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter FÖR-skolan lägger grunden i det livslånga lärandet Nordiska skolledarkongressen Göteborg 13-14 mars 2018 Barbro Bruce leg. logoped, bitr. professor i specialpedagogik, Högskolan Kristiansta En intervjustudie av kvalitativ art. 10 pedagoger har intervjuats varav sju i förskola och tre i förskoleklass. RESULTAT: De intervjuade pedagogerna på förskolorna och i förskoleklassen verkar ha samma förhållningssätt i barnens konflikter, de lyfter upp vikten av att finnas där som medlare, var

Tema | FörskoleforumRörelse på lek och allvar : om psykomotorisk

Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling - i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar Förskolans betydelse för barns språkutveckling Ulrika Marklund, april 2019 8 2.2. Läroplan för förskolan (Lpfö18) I beskrivningen av förskolans uppdrag i Läroplan för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2018 Implementering av hållbar förskola och skola: Lärares professionella lärande utifrån elevers behov för lärande i Linköpings kommun Medvetenhet och förhållningssätt, Relationer till samhälle och natur: Viktigt för lärandet, Relationer mellan det lokala och globala, Om d

 • Elektriskt glas pris.
 • Emotionell och social utveckling hos barn.
 • Kidkraft dockhus amelia.
 • Hur gammal är din själ.
 • Shirley maclaine out on a limb.
 • Helikopterpilot sjöfartsverket.
 • Sodapanna funktion.
 • Emoji big size.
 • Tura helsingborg helsingör tidtabell.
 • Fsj gesetzliche grundlage.
 • The mall at millenia.
 • Shl spelare dödshot flashback.
 • Paul guilfoyle.
 • Danceschool horn facebook.
 • Svensexa tips göteborg.
 • War thunder mm.
 • Radio referat.
 • Barn kissar på sig urinvägsinfektion.
 • Vår betong stationen chords.
 • Jaktordbok.
 • Syrgas privat.
 • Enkelt spel.
 • Gehalt berufsschullehrer baden württemberg.
 • När är det billigast att boka resa.
 • Johanna möllers son.
 • Liebe kolumne.
 • Booli slutpriser tullinge.
 • Daddy's home netflix sverige.
 • Marknadsplan företag.
 • Småföretagarna rådgivning.
 • Knuddels nicknamen ändern.
 • Jw linus wecksell.
 • Gratis illustrationer.
 • Yucca palme braune spitzen abschneiden.
 • Rennrad magazin.
 • Gör getingar honung.
 • Rallye münchen barcelona 2018.
 • Sponsored post kosten.
 • Annat ord för egoist.
 • Ohne dich översättning.
 • En midsommarnattsdröm 1999 rollista.